Regulamin obiektu oraz zabaw i konkurencji poza obiektem.

Adres obiektu: OHP, ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra lub inne miejsce organizacji imprezy
Informacje i rezerwacje: tel. 605124080, 605569395
Adres internetowy: www.tipiland.pl
Adres email: kontakt@tipiland.pl

 

Informacje ogólne:

 1. Obiekt jest placówką rekreacyjną  i świadczy usługi w zakresie aktualnej oferty programowej.
 2. Obiekt nie jest placówką wychowawczo-oświatową i nie świadczy usług opiekuńczo-wychowawczych placówek merytorycznie do tego celu powołanych.
 3. Na terenie obiektu należy zachować ostrożność i uszanować innych użytkowników obiektu, którzy traktują pobyt na jego terenie jako miejsce odpoczynku i relaksu.
 4. Właściciel obiektu nie odpowiada za mienie prywatne użytkownika.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość robienia zdjęć osób przebywających na terenie obiektu oraz wykorzystania ich w celach dokumentacyjnych (archiwum, strona internetowa itp.) i marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku obliguje złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie firmy.

Na terenie całego obiektu obowiązują następujące zasady:

 1. Opieka nad dziećmi i nieletnimi do lat 15:
  a) wynajem obiektu bez animatora:
  – dzieci w wieku przedszkolnym – do 10 dzieci na 1 opiekuna
  – dzieci w wieku szkolnym – do 20 dzieci na 1 opiekuna
  b) indywidualne korzystanie z obiektu:
  – za bezpieczeństwo dzieci odpowiada rodzic lub opiekun
  c) wynajem obiektu z animatorem – opiekę animatora/animatorów zapewnia TIPILAND
 2. Zakaz samowolnego oddalania się od grupy
 3. Zakaz samowolnego używania sprzętu rekreacyjnego i rozpalania ognisk
 4. Zakaz samodzielnego korzystania ze strzelnicy
 5. Zakaz używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
 6. Zakaz wnoszenia własnego sprzętu do grillowania
 7. Zakaz wnoszenia rzeczy niebezpiecznych, których używanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu zdrowia i życia użytkowników obiektu
 8. Zakaz zaśmiecania terenu obiektu i terenów, na których odbywają się zabawy
 9. Zakaz dewastacji i niszczenia mienia obiektu
 10. Zakaz zachowań niedostosowanych społecznie – spożywania alkoholu, używania środków odurzających, wulgaryzmu językowego, zachowań agresywnych

Podczas zabaw i konkurencji prowadzonych poza obiektem obowiązują następujące zasady:

 1. Uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać poleceń animatora/opiekuna
 2. Zakaz samowolnego oddalania się od grupy.

Na terenie strzelnicy obowiązują następujące zasady:

Na strzelnicy zabrania się:

 1. Osobom, które towarzyszą osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią
 2. Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika
 3. Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem

Korzystający ze strzelnicy ma obowiązek:

 1. Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy
 2. Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie
 3. Nie dopuszczać do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy i do uszkodzeń sprzętu
 4. W miarę potrzeby stosować okulary ochronne

Sposób obchodzenia się z bronią:

 1. Na terenie strzelnicy broń posiada wyłącznie osoba aktualnie strzelająca / przygotowująca się do strzału i wyłącznie za pozwoleniem i pod nadzorem osoby prowadzącej strzelanie
 2. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie
 3. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy:

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie
 3. Korzystający ze strzelnicy obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich
 4. Po komendzie „STOP” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie
 5. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy można usunąć ze strzelnicy
 6. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem / opiekunów / animatorów / prowadzącego strzelanie
 7. Osoby towarzyszące mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Wewnątrz namiotu Tipi obowiązują następujące zasady:

 1. Przebywający w Tipi muszą bezwzględnie przestrzegać poleceń animatora/opiekuna
 2. Zabrania się przebywającym w Tipi samemu rozpalać ogień
 3. Przy rozpalonym palenisku należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa
 4. Kategorycznie nie wolno wyciągać z ogniska palących się / żarzących się polan, ani wrzucać do paleniska jakichkolwiek przedmiotów

Korzystanie z liny zjazdowej:

 1. Uczestnicy mogą korzystać z liny zjazdowej wyłącznie za zgodą animatora
 2. Podczas korzystania z liny zjazdowej obowiązują następujące zasady:
  a) uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać poleceń animatora/opiekuna
  b) na podeście przebywać może wyłącznie jeden uczestnik (szykujący się dozjazdu) oraz animator/opiekun
  c) po zjeździe i zejściu z siedziska uczestnik przekazuje siedzisko animatorowi/opiekunowi
  d) pozostali uczestnicy czekają w kolejce w wyznaczonym przez animatora miejscu
  e) podczas zjazdów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się, przebiegania czy przebywania na linii zjazdu
 3. Podczas zjeżdżania obowiązuje pozycja siedząca i uchwyt dwoma rękoma liny, na której zawieszone jest siedzisko, aż do zatrzymania krzesełka
 4. Zjeżdżanie na stojąco, bez trzymania itd. jest kategorycznie zabronione.

Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu oraz poza obiektem w ramach konkurencji i zabaw w trakcie organizowanej imprezy (w przypadku dzieci – ich rodzice) wyrażają zgodę na dokumentację fotograficzną, wideo itp., wykorzystywaną wyłącznie na potrzeby organizatora (archiwum dokumentacyjne, strona internetowa, działania marketingowe itp.). Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku dzieci, obliguje złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie firmy.

UWAGA:
Ubezpieczyciel zawarł klauzulę o treści: „Osobom nietrzeźwym, które swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem oraz osobom, które brakiem zachowania ostrożności / nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu TIPILAND przyczyniły się do szkody samym sobie, nie przysługuje prawo do roszczenia odszkodowania”.